| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 178 sõna

balayer » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

balayer » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

bande » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

bande de nouveauté » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bande de publicité » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bande dessinée » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

bande magnétique » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

bande réclame » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bandeau » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

bandeau » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

bandeau en bas de la page » lehekülje allservas asuv ehisliist

banque de données » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

banque de données » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

banque d`images » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

barre centrale » veerge eraldav tühi ruum

barre de déroulement » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

barre de fraction » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

barre de menus » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

barre oblique » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

base de connaissances » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

base de donées factuelles » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

base de données » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

base de données bibliographique » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

base de données distante » kasutaja territooriumist väljaspool asuv andmebaas, millele tal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

base de données textuelles » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

bâton runique » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

belles-lettres » sõnaline kunstilooming

besoin de lecture » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

besoin d`information » inimtegevuses tekkinud vajadus saada informatsiooni

bestiaire » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

bestseller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

bible » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

bibliochrome » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

bibliocide » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

biblioclasme » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

biblioclaste » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

biblioclepte

bibliognosie » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

bibliographe » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

bibliographie » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliographie "cachée" » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajakirjas

bibliographie "cachée" » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

bibliographie "cachée" » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

bibliographie "cachée" dans le livre » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

bibliographie â la fine d`un article » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

bibliographie alphabétique » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

bibliographie analytique » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

bibliographie analytique » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

bibliographie annotée » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

bibliographie annuelle » aasta jooksul ilmunut loetlev bibliograafia(nimestik)

bibliographie choisie » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

bibliographie chronologique » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

bibliographie complète » ilmunud kirjandust võimalikult täielikult loetlev bibliograafia (piiratud aja, koha vm tingimustega)

bibliographie completée » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

bibliographie courante » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

bibliographie critique » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

bibliographie cumulative » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

bibliographie cumulative » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

bibliographie dans le livre » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

bibliographie de la bibliographie » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliographie de la littérature enfantine » lastekirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie de librairie » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie de première maine » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

bibliographie de seconde main » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

bibliographie départementale » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

bibliographie des articles » ajakirjades, ajalehtedes, kogumikes jm avaldatud kirjutiste bibliograafia

bibliographie des bibliographies » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliographie des cartes géographiques » maakaarte loetlev bibliograafia

bibliographie des journaux » ajalehti loetlev bibliograafia

bibliographie des magazines » ajakirju loetlev bibliograafia

bibliographie des musique » noote loetlev bibliograafia

bibliographie des publications périodiques » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

bibliographie descriptive » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

bibliographie d`état » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

bibliographie d`ouvrages relatifs â une epoque » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie en bas de page » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

bibliographie exhaustive » ilmunud kirjandust võimalikult täielikult loetlev bibliograafia (piiratud aja, koha vm tingimustega)

bibliographie générale » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

bibliographie individuelle » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

bibliographie informative » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

bibliographie internationale » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

bibliographie locale » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

bibliographie nationale » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

bibliographie par matières » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

bibliographie par matières » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

bibliographie personelle » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

bibliographie portante sur une epoque » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie pour les enfants » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

bibliographie primaire » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

bibliographie prospective » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

bibliographie raisonnée » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

bibliographie raisonnée » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

bibliographie recommandée » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

bibliographie rétrospective » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

bibliographie scientifique

bibliographie secondaire » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

bibliographie sélective » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

bibliographie signalétique » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

bibliographie signalétique » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliographie spéciale » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

bibliographie spécialisée » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

bibliographie systématique » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

bibliographie universelle » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

bibliographier » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

bibliographique » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliohraphie d`éditeur » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

bibliolatrie » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

bibliolithe » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

bibliologie » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

bibliologie » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

bibliologue » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

bibliolyte » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

bibliolytie » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

bibliomancie » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

bibliomane » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

bibliomanie » haiglane raamatukogumiskirg

bibliometrie » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

bibliopegie » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

bibliopegue » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

bibliophage » kirglik lugeja, raamatuneelaja

bibliophile » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliophilie » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

bibliophobe » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

bibliophobie » raamatuvaenulikkus

bibliopole » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bibliopolie » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bibliotaphe » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

bibliothécaire » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

bibliothéconomie et sciences de l`information » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

bibliothèque » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

bibliothèque à la campagne » maal asuv raamatukogu

bibliothèque de troupe » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

bibliothèque enchaînée » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

bibliothèque militaire » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

bibliotheque prêt payant » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

bibliothèque royale » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

bibliothérapeutique » psühhoteraapia kirjanduse abil

bilboquet » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

bilingue » kakskeelne rööptekst

billet du contrôle » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

bimensuel » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

bimestriel » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

biobibliographie » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

biographie » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

blanc de barre » veerge eraldav tühi ruum

blanc de marge » veeris lehekülje välisserval

blanc pied » lehekülje tühi serv teksti all

blanche » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

bloc de volume » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

bloc diagramme » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

blocage » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

boîte » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

boîte de dialogue » hüpikaken andmete sisestuseks

bordure » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

borne » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

bottin » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

boule roulante » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

boulon » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

bouqiner » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

bouquineur » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bouquiniste

boustrophédon » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

boutiquer » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

brachygraphie » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

brevet » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

breviaire » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

brillant » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

brochage » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

brochure » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

brochure de courte durée » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

brochure raide » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

brouillon » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

bruit » otsinguprotsessi käigus saadud mitterelevantsed andmed

bulletin » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

bulletin d`analyses » mingi ala referaate avaldav ajakiri

bureau de la rédaction » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

bureautique » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

byline » vene eepiline kangelaslaul

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2008