| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 154 sõna

date

date de censure » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

date de publication » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

date d`impression » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

décaler » saatma andmeid ühest mälupesast teise

déchiffrer » krüptogrammi avatekstiks taastama

décomprimer » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

déconderser » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

décoration des livres » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

décoration des tranches » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

dédicace » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

dékoder » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

deleatur » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

délit informatique » riistvara, tarkvara v andmete kasutamine, muutmise v hävitamisega sooritatud kuritegu

demand par écrit » kirjalikult vormistatud päring

demande bibliographique » päring bibliograafiaandmete saamiseks

demi-reliure à coins » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

demi-reliure en peau » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

demi-volume » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

démonstration » arvutiprogrammi vm objekti mittetäielik versioon, mida demonstreeritakse v jagatakse võimalikele tellijatele; selle objekti demonstreerimine

demonyme » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

départment de bibliographie » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

dépliant » kokkuvolditav pisitrükis

déplicat » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

dépouillement des articles » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

dernier numéro » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

dérouler » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

descripteur » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

description de brevet » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

description d`invention » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

dessin » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

dessin â la plume » joonistus sulega ja tindi v tušiga

dessin à l`encre de Chine » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

dessin au craych » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

dessin au crayon gras » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

dessin au fusain » pehme puusöega tehtud joonistus

dessin au pastel » pastellkriitidega tehtud joonistus

dessin de couverture » kaanekujunduseks tehtud illustratsioon

dessin technique » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

déterminant » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

deux-points » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

devise » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

déxiographie » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

diagramme » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

dialogue » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

diamant » 4-punktine trükikiri

diapositive » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diapositive sur film » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

diascope » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

diazocopie » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

diazographie » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

diazotypie » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

dictionnaire » raamatukujuline sõnastik

dictionnaire analogique » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

dictionnaire bilingue » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

dictionnaire de fréquences » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

dictionnaire de mots étrangeres » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

dictionnaire de poche » taskuformaadis sõnastik

dictionnaire de synonymes » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

dictionnaire de traduction » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

dictionnaire des antonymes » vastandsõnade sõnastik, vastandliku tähendusega sõnu paariti loetlev sõnastik

dictionnaire des locutions idiomatiques » mingi keele püsiühendeid jm omapärasusi seletav ja/või tõlkiv sõnaraamat

dictionnaire des néologismes » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

dictionnaire des paronymes » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

dictionnaire des rimes » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

dictionnaire dialectique » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

dictionnaire d`abréviations » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

dictionnaire d`un écrivain » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

dictionnaire étymologique » sõnade päritolu seletav sõnastik

dictionnaire inverse » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

dictionnaire multilingue » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

dictionnaire normatif » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

dictionnaire onomastique » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

dictionnaire orthoepique » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

dictionnaire orthographique » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

dictionnaire orthologique » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

dictionnaire phonétique » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

dictionnaire phraséologique » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

dictionnaire polyglotte » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

dictionnaire raisonnée » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

dictionnaire scolaire » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

dictionnaire spécialisée » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

dictionnaire terminologique » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

dicton » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

diffusion du livre » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

digital » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digitaliser » analoogandmeid digitaalkujule viima

digitalizzare » analoogandmeid digitaalkujule viima

diglotte » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

digramme » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

digraphe » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

dilogie » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

dimension de la composition » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

diplomatique » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

diptyque » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

direct » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

directement exploitable » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

direction » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

direction d`écriture » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

discographie » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

discours » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

dispositif de pointage » sümboli v kursori ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument

disposition » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

disque » kettakujuline plastist vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

disque » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

disque compact » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

disque dur » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

disque local » kasutaja arvutis asuv kõvaketas

disque magnétique » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

disque magnéto-optique » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

disque moulé » kettakujuline plastist vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

disque optique » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

disque optique » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

disque optique compact » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

disquette » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

dissémination des livres » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

dissertation académique » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

dissertation inaugurale » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

divers mélanges » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

division » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

DOC » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

document » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

document » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

document authentique » ajaloolise väärtusega dokument

document cartographique » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

document sonore » heli (hääle) kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat

documents parlamentaires » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

domaine » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

donate » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

donnée élémentaire » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

données » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

données de sortie » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

données d`entrée » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

données spatiales » looduslike või tehislike nähtuste asukohta ja ulatust kirjeldavad andmed, mis on saadud kaardistamise, kaugseire või muu mõõtmistehnoloogia kaudu

dorure à chand » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

dos » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

dos anguleux » täisnurkse profiiliga köiteselg

dos brisé » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

dos plat » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

dos plein » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

dos plein » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

dos rond » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

dos sans nervure » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

dossier » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

dossier » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

double page de titre » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

doublure » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

drame » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

drame de lecture » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

droit d`auteur » autori õigus oma teose avaldamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks, samuti õigus teose puutumatusele ja tasu saamiseks teose kasutamise eest; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

droit d`édition » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

duplicateur à stencil » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

dupliquer » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

dyslexie » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2008