| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 213 sõna

eau-forte » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

échelle linéaire » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

échelle numerique » suhtarvuna näidatud kaardimõõt, nt 1:600 000

écran » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

écran à contact sensitif » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

écrire » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

écrit » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

écrit » kirjutatu

écrit anonyme » autorinimeta teos

écrit clandestine » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

écrit illégal » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

écriteau » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

écritoire » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

écriture » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

écriture » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

écriture à la machine » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

écriture braille » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

écriture cyrillique » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

écriture gothique » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

écrivain » ilukirjandust loov autor

ectypographie » pimedate kirja reljeeftrükk

éditer » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

éditer » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

éditeur » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

éditeur » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

éditeur de texte » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

édition » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

édition » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

édition » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

édition a tirage limité » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

édition abrégée » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

édition amplifiée » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

édition annotée » kommentaaridega varustatud väljaanne

édition anopistographe » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

édition approuvée » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

édition augmentée » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

édition authentique » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

édition autorisée » autori heakskiidetud väljaanne

édition autorisée par licence » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

édition cartographique » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

édition contrefaitée » teose trükkimine või paljundamine autori loata

édition corrigée » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

édition critique » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

édition de bibliophile » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

édition de luxe » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

édition de luxe » kaunilt kujundatud trükis

édition de poche » taskuformaadis raamat

edition de supports électroniques » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

édition définitive » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

édition directive » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

édition du vivant » autori elu ajal ilmunud väljaanne

édition d`art » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

édition d`auteur » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

édition d`épreuve » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

édition électronique » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

édition en fac-similé » faksiimilena avaldatud trükis

édition en fascicules » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

édition en souscription » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

édition en suite » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

édition expurgée » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

édition illustrée » illustratsioonidega väljaanne

édition interne » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

édition lithographique » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

édition non changée » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

édition nouvelle » sama teose uue laoga trükk

édition originale » teose esimene väljaanne

édition polyglotte » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

édition populaire » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

édition posthume » pärast autori surma avaldatud väljaanne

édition pour les bibliothèques » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

édition pour les enfants » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

édition pour les masses » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

édition préliminaire » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

édition première » teose esimene trükiväljaanne

édition privée » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

édition publicitaire » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

édition revisée » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

édition revisée » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

édition revisée » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

édition revue » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

édition revue » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

édition scientifique » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

édition scolaire » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

édition spéciale » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

édition stéréotypée » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

édition supposée » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

édition sur grand papier » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

édition unique » teose ainuke trükk

éditions » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

éditique » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

éditorial » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

éditorial » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

effacer » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

effacer » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

effet de loupe » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

éfiler » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

égalité » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

électrographie » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elément binaire » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

éliminer » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

elzévir » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

em dash » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

emboîtage » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

emboîtage du fond » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

émendation » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

emplacement de mémoire » aadressiga üheselt määratud koht mäluseadmes

empreinte » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

empreinte dorée » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

émulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

en connecté » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

en différé » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

en feuilles » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

en ligne » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

encadrement » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

encartage » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

encoder » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

encre d`imprimerie » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

encyclopédie » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

encyclopédie générale » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

encyclopédie par images » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

encyclopèdie personelle » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

encyclopédie spéciale » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

endossure » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

endossure » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

enluminure » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

enregistrement » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

enregistrement de la vidéo » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

enregistrement du son » heli jäädvustamine mingile materjalile (helikandjale) hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

enregistrement sonore » heli jäädvustamine mingile materjalile (helikandjale) hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

entre-ligne » tühi ruum ridade vahel

entrée » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

entrée de dictionnaire » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

entrée-sortie » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

entrer » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

éphémérides » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

épigramme » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

épigraphe » raidkiri, pealiskiri

épigraphe » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

épigraphie » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

épilogue » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

épistolographie » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

épitaphe » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

épitome » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

épître dédicatoire » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

épopée » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

épopée » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

épreuve » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

épreuve » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

épreuve » küljendatud trükilaoLt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

épreuve de tirage » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

épreuve d`auteur » autori enda loetud korrektuur

épreuve d`écran » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

épreuve d`imprimerie » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

épreuve en feuilles » küljendatud trükilaoLt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

épreuve en placard » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

épreuve en placard » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

épreuve en premiére » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

épreuve en seconde » küljendatud trükilaoLt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

errata » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

erreur de plume » kirjalikku teksti sattunud viga

erreur typographique » trükiteksti sattunud viga

espace » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

espace de travail » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

espace entre mots » tühik, tühi ruum sõnade vahel

espacement » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

espacement de caractère » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

esperluète » märk &, ladina "et" (ja) lühend

esquisse des moeurs » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

essai » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

estampage » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

estampage à froid » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

estampage en relief » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

et abrégé » märk &, ladina "et" (ja) lühend

et commercial » märk &, ladina "et" (ja) lühend

état » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

étendue bibliographique » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

étiquette du rayon » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

étude » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

étui » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

étui » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

étui » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

étui » seadet välismõjude eest kaitsev kest, nt arvuti v printeri korpus

évangéliar » raamat nelja evangeeliumiga Piiblist (Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium)

ex-libris » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

ex-libris armorial » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

exemplaire » sama trükise iga üksik teisik

exemplaire au rabais » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

exemplaire avec autographe » omakäelise tekstiga eksemplar

exemplaire avec envoi autographe » autori allkirjaga eksemplar

exemplaire de censeur » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

exemplaire de dédicace » autori pühendusega eksemplar

exemplaire de luxe » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

exemplaire de presse » arvustamiseks saadetav eksemplar

exemplaire de publicité » tutvustuseks mõeldud eksemplar

exemplaire de tête » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

exemplaire défectueux » tootmisvigadega eksemplar

exemplaire du dépôt legal » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

exemplaire d`auteur » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

exemplaire d`hommage » autori pühendusega eksemplar

exemplaire graduit » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

exemplaire magnifique » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

exemplaire numéroté » väljaandja poolt nummerdatud eksemplar (nt ametkondlik väljaanne)

exemplaire pour compte rendu » arvustamiseks saadetav eksemplar

exemplaire separé » komplektist lahus üksik eksemplar: irdköide, irdanne, irdnumber, irdvihik

exemplaires de passe » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

exemplaires hors tirage » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

exlibrisiste » eksliibriste koguja ja uurija

exlibrisistique » eksliibriste kogumine ja uurimine

explication » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

explication des signes » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

explorateur » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

exposé » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

exposé » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2008