| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 171 sõna

machine à polycopier » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

machine d`imprimer » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

machine virtuelle » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

macrone » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

maculature » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

magazine » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

magazine des modes » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

magazine d`évasion » ajaviiteks ja lõbustuseks määratud ajakiri, nt pildiajakiri

magazine illustrée » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

magazine professionel » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

main » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

maison d`édition » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

maison d`édition spécialisée » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

malédiction du livre » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

manchette » veerisele trükitud pealkiri

manchette » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

manchette bibliographique » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

manchette brochant sur le texte » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

manette de jeu » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

manière noire » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

manifeste » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

manuel » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

manuel » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

manuel » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

manuel de conversation » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

manuel de cuisine » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

manuel pour autodidaxie » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

manuel programmé » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

manufacture des livres

manuscrit original » teose algne, autori kirjutatud käsikiri

manuscrit sur fiches » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

maquette » tulevase trükise v selle osa näidis

maquette » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

marché de livres » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

marge » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

marge de fond » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

marge de tete » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

marge extérieur » veeris lehekülje välisserval

marge intérieur » lehekülje tühi serv teksti all

marge supérieur » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

marginale » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

maroquin » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

marquage » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

marque » tootja tähis tootel v pakendil

marque de préference » salvestatud märgis, mis võimaldab kiiresti uuesti leida dokumenti v kohta dokumendis; kasutatakse nt tekstiprotsessorites ja brauserites

marque de proprieté » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

marque du rayon » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

marque d`éditeur » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

marque d`imprimeur » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

marque typographique » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

martyrologie » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

mass médias » üldnimetus trükiajakirjanduse, raadio, televisiooni jm massikommunikatsioonivahendite kohta

matériel » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

matériel périphérique » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

matrice » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

matricule » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

matronyme » ema nimi isikunime osana

maxime » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

maxime » mõttetera, vaimukas mõte

média électrónique » elektroonilised massiteabevahendid, nt raadio ja televisioon

médias » üldnimetus trükiajakirjanduse, raadio, televisiooni jm massikommunikatsioonivahendite kohta

médias audiovisuels » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

mélanges » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

mélanges offerte à ... » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

melotypie » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

mémoire » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

mémoire » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

mémoire à accès sélectif » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

mémoire externe » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

mémoire principale » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

mémoires » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

mémoriser » andmeid mäluseadmes hoidma

mention de proprieté » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

menu » valikuvõimaluste loetelu, mille kuvab andmetöötlussüsteem ja millest kasutaja saab valida käivitatava toimingu

menu déroulant » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

menu flash » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

menu principal » programmi käituse algul kasutajale kuvatav menüü, millest tavaliselt hargnevad alammenüüd

méridien origine » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

mesiage » lühiteade ajakirjanduses

message » teadaanne, teatamine millestki

message » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

message d`erreur » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

message-guide » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

messagerie électronique » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

methode de la bibliographie » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

métonomasie » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

métrage de rayonnage » riiuli mahutavusvõime

metre lineaire » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

metteur en page » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

mettre à jour » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

mettre en pages » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, neile järjekorda määrama

mezzo-tinte » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

micro-ordinateur » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

microcarte » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

microcopie » originaali vähendatud koopia mikrovormina

microcopie » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

microédition » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

microfiche » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

microfiche opaque » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

microfilm » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

microfilm en bande » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

microfilmage » mikrofilmide valmistamine

microfilme en rouleau » rullina hoitav mikrofilm

microfilmographie » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

microformat » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrofilmväljastuse teel arvutist

microforme » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrofilmväljastuse teel arvutist

micrographie » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

microphotographie » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

microplaquette » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

microprocesseur » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

microproduction » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

micropublication » mikrovormis väljaanne

mignon » 7-punktine trükikiri

miméographe » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

mini-ordinateur » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

miniateurist » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

miniature » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

miscellanées » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

mise en forme bibliographique » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

mise en pages » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

mise sur ordinateur » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

mises en valeur » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

missel » 48-punktine trükikiri

missel » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

missive » kirjanduslikus vormis kiri

mode » seadme v programmi tööviis

mode conversationel » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

mode de lecteur » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

mode d`insertion » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

mode interactif » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

modèle » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

modem » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

modes spéciales de la littérature technique » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

module » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

molescine » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

moniteur » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

moniteur » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

monodrame » ühe kõneleva tegelasega näidend

monographie » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

monologue » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

monotype » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

monotypie » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

morceau » osa, tükk mingist teosest v teavikust

morceaux choisis » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

mordu informatique » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

morphologie du livre » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

mot » keele mõisteline algüksus

mot clé » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

mot de passe » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

mot de recherche » otsingul päringu tingimuseks antav märgistring; võib olla sõna, fraas, number jms

mot étranger » keele struktuurile võõras sõna

mot imprimé » trükised, kirjasõna

mot matière » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

mot sigle » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

mot souche » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

mot vedette » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

mot-à-mot » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

motif de lecture » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

motif de lire » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

mouillure » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

moulin à papier » paberivabriku endisaegne nimetus

moyen bibliographique » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

moyen visuel » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

moyens électróniques de diffusion de l`information » elektroonilised massiteabevahendid, nt raadio ja televisioon

multimédia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

multiplication à l`aide de hectographe » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

multiposte » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

musée du livre » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

musique » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

musique » noodikiri, nooditekst

mythe » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2008