| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 66 sõna

narration de voyage » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

navigateur » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

naviguer » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

nécrologue » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

nerfs » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

nervures » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

nétiquette » võrgusuhtluses aktsepteeritava käitumise reeglistik

nom composé » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

nom de famille » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

nom de plume » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

nom double » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

nom d`auteur » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

nom d`hôte » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

nom d`utilisateur » nimi, mis identifitseerib arvutisüsteemi kasutaja; kasutatakse pääsu reguleerimiseks

nom propre » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

nombre classificateur » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

nombre des pages » trükise mahu arvuline väljendus

non connecté » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

nonpareille » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

norme d`imprimerie » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

notation » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

note » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

note » märk, millega tähistatakse heli vältust ja kõrgust

note » lühiteade ajakirjanduses

note » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

note au bas de la page » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

note collective » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

note de pied » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

note intrapaginale » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

note marginale

notes » noodikiri, nooditekst

notice analytique » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

notice bibliographique » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

notice catalographique » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

notice d’autorité » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

notices bibliographiques » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

notions d`information » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

nouvelle » teadaanne, teatamine millestki

nouvelle » lühiteade ajakirjanduses

nouvelle » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

nouvelle » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

nouvelle qui donne titre » novellikogule pealkirja andnud novell

nouvelles » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

nouvellette » väike novell, pisipala

numération continue » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

numérique » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

numériser » analoogandmeid digitaalkujule viima

numéro » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

numéro » märk arvu märkimiseks kirjas

numéro de colonne » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

numéro de la page » lehekülgede järjestuse number

numéro de la revue » ajakirja eraldi trükisena ilmunud üksik- v mitmiknumber

numéro de l`édition » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

numéro de l`opus » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

numéro de série » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

numéro de sous-série » köite (ande, vihiku) järjenumber allsarja nummerduses

numèro du fascicule » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

numéro du journal » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

numéro d`un feuillet » lehtede järjestuse number

numéro extraordinaire » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

numéro multiple » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

numéro separé » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

numéro spécial » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

numéro spécimen » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

numérotage annuel » perioodikaväljaande ühe aasta üksiknumbrite nummerdus, algab igal aastal uuesti

numérotage double » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2008